Menu
Your Cart

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens :
Wellnessheaven, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2431 Laakdal, witte hoeve, 45, BTW/ondernemingsnummer BE 0861.723.848,  RPR Turnhout .
 
Contact e-mailadres :  info@wellnessheaven.be
Telefoonnummers : winkel : 0498/80.95.99 
Wattsapp: 0498809599


Artikel 1 : Algemene bepalingen
Wellnessheaven,met maatschappelijke zetel te 2431 Laakdal, Belgie, Ondernemingsnummer BE 0861.723.848, biedt via zijn webshops haar klanten de mogelijkheid om online aan te kopen. De offertes, verkopen en aannemingen van Wellnessheaven worden door de hieronder vermelde voorwaarden beheerst. De klant aanvaardt dat deze voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.
 
Artikel 2 : Prijs
Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen.  Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.   De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen, artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
 
Artikel 3 : Aanbod
Elk online aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is of materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Wanneer er specifieke vragen rijzen over bijvoorbeeld grootte, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, is het aanbevolen om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12). Wellnessheaven is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.    Wellnessheaven is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt uit eigen stock of beschikbaarheid bij onze leveranciers  en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Wellnessheaven. Wellnessheaven is gerechtigd om zonder opgave van redenen  bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.
 
Artikel 4 : Online aankopen :
De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het webshop assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Wellnessheaven.  De artikelen worden aan de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide plaats.
 
De klant heeft de keuze tussen de volgende manieren van betalen :
- via overschrijving
- via paypal
- contant bij afhaling
 
Artikel 5 : Eigendomsvoorbehoud :
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Wellnessheaven. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering.  De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Wellnessheaven te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
 
Artikel 6 : Sancties voor niet-betaling :
Tenzij in bijzondere voorwaarden  bedongen, zijn alle facturen van rechtswege contant betaalbaar. Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Wellnessheaven beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10 % per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag.   Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10 % op het betrokken bedrag,  met een minimum van 50 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Wellnessheaven zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.
 
Artikel 7 : Klachten :
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk telefonisch worden gemeld, met bevestiging per aangetekend schrijven binnen de 4 dagen, op straffe van verval van elke recht.
 
Artikel 8 : Garantie :
Wettelijke garantie (enkel voor consumenten). Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. De wettelijke garantie loopt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. De waarborg is beperkt tot strikt herstellen of vervangen van een product volgens de garantiemodaliteiten van onze leveranciers. De garantieduur voor consumenten bedraagt 24 maanden volgens de wettelijke bepalingen. Vervangen producten gedurende de garantieperiode geven geen aanleiding tot verlenging van de garantieduur. De klant mag geen wijzigingen aangebracht hebben aan de producten. Normale slijtage van producten valt niet onder garantie. 

Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met Wellnessheaven  waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Wellnessheaven. Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet-naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op de datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant. De garantie is niet overdraagbaar.
 
Artikel 9: Verzakingstermijn1
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen. De consument heeft het recht aan Wellnessheaven mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met info@wellnessheaven.be en de goederen binnen de 20  dagen vanaf de levering van de goederen op eigen kosten terug bezorgen aan Wellnessheaven, witte hoeve, 45, 2431 Laakdal, België.  Goederen met een verkoopsprijs van 100 euro of meer dienen ons per koerier (DHL, DPD, Fedex, enz.) te worden terugbezorgd. Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
 
Zullen in geen geval worden teruggenomen:
- gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen.
- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd.
- artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt.
- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
 
Worden evenmin teruggenomen : goederen die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of geassembleerd, of die speciaal voor hem werden besteld, zonder dat deze normaliter deel uitmaken van de gangbare stock, of die duidelijk een persoonlijk karakter hebben, snel verouderen of door nieuwe modellen of updates snel aan waardeverlies onderhevig zijn, en deze waarvan de verzegel strip is verbroken, De koper (consument) kan zich in bepaalde uitzonderingen niet beroepen op dit verzakingsrecht, en beschikt in dat geval niet over het recht om van de aankoop af te zien, namelijk : indien het een levering betreft van diensten waarvoor de uitvoering met de goedkeuring van de klant begonnen is voor het einde van de verzakingstermijn van 14 dagen.
 
Artikel 10: Privacy
Wellnessheaven verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn login gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Wellnessheaven respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Communicatie en tracking (cookies) :

Voor een betere communicatie via het Internet maakt wellnessheaven soms gebruik van kleine tekst bestanden (cookies) die door uw browser kunnen worden onthouden (afhankelijk van de gekozen instellingen) en ervoor zorgen dat u makkelijker door de website kunt navigeren. We gebruiken deze techniek tevens voor de telling van het aantal keren dat een pagina wordt bekeken, en voor het personaliseren van uw communicatie met wellnessheaven. We implementeren een aantal van deze cookies via onze server technologie op uw opslag apparatuur. Het gebruik van cookies is vandaag de dag bij veel websites een standaard procedure. Indien u geen cookies wilt ontvangen, kunt u het gebruik van cookies uitschakelen in uw browser instellingen.
 
Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door wellnessheaven om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.
 
Artikel 12: Wellnessheaven - Klantendienst
De klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)498/ 80 95 99, via e-mail op info@wellnessheaven.be, of per post op het volgende adres: witte hoeve, 45, 2431 Veerle-Laakdal, Belgie.
 
Artikel 13: Wijziging voorwaarden
Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Wellnessheaven. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden. Wellnessheaven kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.
 
Artikel 14: Bewijs
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.
 
Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaat recht inzake toepasselijk recht en met van de Rome I verordening inzake internationale koop overeenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd.